M.A.I, Bucharest

Artificial soccer field at M.A.I, Bucharest

Building of an artificial soccer field and equipments for DEPARTAMENTUL DE INFORMAȚII ȘI PROTECȚIE INTERNĂ, Bucharest.