Principii privind asigurarea instalaţiilor aferente construcţiilor sportive în aer liber

1. Instalaţii electrice
Soluţia de alimentare cu energie electrică se stabileşte de furnizorul de electricitate.
Gradul de asigurare în alimentarea cu energie electrică se stabileşte de către beneficiarul complexului sportiv sau a stadionului  în colaborare cu unitatea furnizoare de energie. Se impune asigurarea unui grad ridicat de siguranţă pentru  alimentarea pompelor de incendiu (când este cazul) şi a iluminatului de siguranţă (evacuare în caz de incendiu).
Iluminatul incintei de joc (când este cazul) se va reduce în caz de avarie la minimum necesar pentru evacuarea jucătorilor şi a personalului auxiliar aflat în teren.

Toate stadioanele, în care se desfăşoară competiţii în nocturnă, vor fi prevăzute cu 6 surse de rezervă independentă (grup electrogen). De la această sursă se vor alimenta obligatoriu următorii receptori: iluminatul de siguranţă (de evacuare în caz de incendiu), iluminatul minim necesar pentru evacuarea persoanelor aflate în teren, iluminatul hidranţilor de incendiu interiori (din spaţiile închise), instalaţia de semnalizare şi detectare incendii, iluminatul camerei pompelor de incendiu, precum şi eletropompele de incendiu.

Iluminarea stadioanelor se face prin baterii de reflectoare montate pe piloni şi, în măsura în care este avantajos, şi pe copertinele tribunelor. Iluminatul trebuie să scoată în evidenţă, la toate disciplinele sportive, zonele câmpului de joc.
Pilonii vor fi aşezaţi în afara tribunelor şi sub un unghi de 10-15° faţă de linia porţilor.
Pentru stadioanele de fotbal şi rugby, înălţimea pilonilor trebuie să fie de min. 20 m şi vor fi amplasaţi la min. 10 m de linia de tuşă.
Pentru atletism, pentru partea gazonată, este suficientă instalaţia de la fotbal. Pentru partea virajelor se va mări numărul de proiectoare la pilonii din colţuri.
Pentru baseball se vor prevedea patru piloni de 20  25 m pentru câmp exterior şi patru piloni de 15  20 m pentru câmp interiori.
Stadioanele prevăzute cu iluminat pentru jocuri în nocturnă vor fi prevăzute cu iluminat de siguranţă adecvat pentru evacuarea spectatorilor.

2. Instalaţii de radiodistribuţie
Terenurile de sport vor fi prevăzute cu un centru de amplificare, care să cuprindă instalaţiile necesare comunicărilor către spectatori, chemării jucătorilor din cabine, avizării lor pe teren etc., precum şi instalaţiile necesare transmiterii de programe muzicale în timpul pauzelor.
Se va prevedea spaţiul necesar pentru staţia de amplificare.
Amplasarea difuzoarelor în teren, distanţa dintre ele, înălţimea şi unghiul de montare se va stabili pe bază de calcule, astfel încât să se asigure acoperirea integrală a suprafeţei de recepţie, să asigure un nivel cât mai scăzut al sursei, să nu producă ecou şi să nu împiedice vizibilitatea spectatorilor.

3. Instalaţii pentru semnalizări optice
La stadioanele destinate şi pentru competiţii nocturne, pentru anunţarea rezultatelor se vor prevedea panouri luminoase în puncte cu o bună vizibilitate. Pentru atletism se vor prevedea circuite necesare urmăririi şi înregistrării rezultatelor competiţiilor (praguri, sărituri, cronometraj, puncte de control etc.) cu consultarea MTS.

4. Alimentare cu apă
Necesarul global de apă se stabileşte pe baza prevederilor STAS 1478, STAS 1343 şi normativului 19. Alimentarea cu apă a obiectivului se face, de regulă, de la reţeaua publică din zonă.

În cazul când reţeaua publică nu poate asigura debitul şi  presiunea necesară (conf. Avizului întreprinderii de gospodărire a apelor) se va prevedea o sursă proprie (captare sau puţuri de adâncime).

Se poate stabili şi o cooperare cu alte unităţi consumatoare din zonă.

Dacă reţeaua publică nu poate asigura debitul şi presiunea necesară, se poate face alimentarea din această reţea la debitele convenite cu întreprinderea de distribuţie a apei, prevăzându-se un rezervor de acumulare şi staţia de pompare necesară.

Alimentarea cu apă se poate face şi în sistem divizor, utilizând pentru apă de incendiu şi tehnologică surse de apă nepotabilă, cu condiţia prevederii de reţele de distribuţie separate pentru alimentarea cu apă a anexelor (cu excepţia necesităţilor pentru stingerea incendii­lor prin hidranţi interiori), unde se va folosi numai apă potabilă.

5. Drenajul terenurilor de sport
Toate terenurile de sport trebuie prevăzute cu instalaţii de drenare a apelor meteorice, pentru a permite desfăşurarea reuniunilor sportive şi a antrenamentelor în condiţii normale chiar pe durata unei ploi (mărunte sau torenţiale). Soluţia de drenare a apelor infiltrate în solul terenurilor sportive se va stabili pe baza concluziilor studiilor de specialitate (hidro- geotehnice). Proiectarea sistemelor de drenare se va face de specialiştii în domeniu. Nu este recomandată supradimensionarea drenajului) întrucât realizarea şi exploatarea acestor sisteme este costisitoare.

Pentru terenurile ce se amplasează pe un strat de argilă, a cărui grosime este sub 1,50 m, este indicată soluţia de drenaj în adâncime. Sistemul constă în puţuri de colectare de dimensiuni în plan de 60 x 60 cm  70 x 70 cm, aşezate la o anumită distanţă egală între ele. Adâncimea puţurilor va fi egală cu grosimea stratului impermeabil, iar distanţa dintre puţuri se va determina în funcţie de cantităţile de apă ce trebuie captate şi de permeabilitatea stratului inferior. Puţurile se umplu cu bolovani de râu, pietriş şi nisip, iar terenul se amenajează cu pante de scurgere către puţuri. Peste ultimul strat de balast nivelat se realizează straturile terenului gazonat sau a pistei de atletism.

6. Instalaţii termice
Încăperile funcţionale ale anexelor din cadrul stadioanelor sportive trebuie încălzite pe timp friguros, în funcţie de sursa de energie termică de care se dispune în zonă, încălzirea se poate realiza cu apă caldă (90  70°C, sau 95  75°C) sau cu abur de joasă presiune (0,5  l bar). Corpurile de încălzire vor fi formate din radiatoare de fontă, din oţel, convectoare, registre etc.
În cazul în care în zonă nu există o sursă de energie termică, se va prevedea o centrală termică proprie, funcţionând cu gaz metan, butan gaz sau combustibil lichid.
Dacă volumele ce se cer încălzite sunt mici se poate prevedea şi o încălzire electrică.
Proiectarea şi realizarea instalaţiilor de încălzire, inclusiv a sursei termice, se va face conform prevederilor STAS 1907, STAS 1797, normativelor I 13 şi I 6 şi a prevederilor specifice din norma­tivul P.S.I. în vigoare la data întocmirii documentaţiei.

7.  Instalaţii de ventilare şi/sau climatizare
În cadrul anexelor sociale ale stadioanelor şi complexelor sportive pot fi încăperi care să necesite instalaţii de ventilare mecanică sau climatizare.
Instalaţiile de ventilare mecanică se vor prevedea pentru încaperile funcţionale care nu au posibilităţi de ventilare naturală sau al încăperilor în care se produc degajări de substanţe nocive şi mirosuri,  în cantităţi ce nu pot fi diluate prin ventilare naturală.
Instalaţiile de climatizare pot fi prevăzute în încăperile cu aparatură şi tehnică de calcul, urmând ca necesitatea prevederii unor astfel de instalaţii să fie justificată prin tema de proiectare.
Proiectarea şi realizarea instalaţiilor de ventilare mecanică se va  face ţinând seama de prevederile din STAS 1238, 4836, 6648 şi normativul I5.

******* articol extras din ORDINUL nr. 1995 din 13.12.2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10-1995″, indicativ NP 066-01

Lasă un răspuns.